Ana içeriğe atla

Phrasal Verbs Sözlüğü

LİSTE 1
Seperable (Ayrılabilir) Phrasal Verbs

Nesne, phrasal verbs ‘ den sonra gelebilir, veya cümleyi iki kısma ayırabilir.
·  You have to do this paint job over.  (Bu boyamayı tekrar yapman gerekir.)
·  You have to do over this paint job.
Aşağıdaki Phrasal verbs’lerin nesnesi zamir olduğunda, bu iki kısmın ayrılması gerekir
Fiil
Anlam
Örnek
blow up
Patlamak, havaya uçurmak
The terrorists tried to blow up the railroad station.
 “Teröristler demiryolu istasyonunu havaya uçurmaya çalıştılar.”
bring up
Bir konudan bahsetmek
My mother brought up that little matter of my prison record again.
 “Annem, o kadar da önemli olmayan  sabıka kaydımdan bahsetti.”
bring up
Çocuk yetiştirmek.
It isn't easy to bring up children nowadays.
 “Bu günlerde çocuk yetiştirmek kolay değil.”
call off
İptal etmek
They called off this afternoon's meeting
 “Öğleden sonraki toplantıyı iptal ettiler.”
do over
Bir işi tekrar etmek
Do this homework over.
 “Bu ödevi tekrar yap.”
fill out
Bir formu doldurmak
Fill out this application form and mail it in.
“Bu başvuru formunu doldur ve postala.”
 
fill up
Tamamen-ağzına kadar doldurmak
She filled up the grocery cart with free food.
 “Sepeti tamamen, bedava yiyecekle doldurdu.”
find out
öğrenmek
My sister found out that her husband had been planning a surprise party for her.
 “Kız kardeşim kocasının onun için sürpriz bir parti düzenlediğini öğrendi.”
give away
Birisine bir şeyi bedava vermek
The filling station was giving away free gas.
 “Benzin istasyonu bedava gaz veriyordu.”
give back
Bir şeyi geri vermek
My brother borrowed my car. I have a feeling he's not about to give it back.
 “Erkek kardeşim arabamı ödünç aldı.Arabayı geri vermeyeceğini düşünüyorum.”
hand in
Bir şeyi onaylamak (ödev yapmak)
The students handed in their papers and left the room.
 “Öğrenciler, ödevlerini tamamladılar ve sınıftan çıktılar.”
hang up
Telefonu kapatmak
She hung up the phone before she hung up her clothes.
 “Kıyafetini asmadan önce telefonu kapadı.”
hold up
Geciktirmek
I hate to hold up the meeting, but I have to go to the bathroom.
 “Toplantıyı geciktirmekten hiç hoşlanmıyorum ama lavaboya gitmem gerekiyor.”
hold up (2)
soymak
Three masked gunmen held up the Security Bank this afternoon.
 “Üç maskeli ve silahlı adam Güvenlik Bankasını bu öğleden sonra soydular.”
leave out
Atlamak, çıkarmak, savsaklamak
You left out the part about the police chase down.
(Polisin kovalamasıyla ilgili bölümü atladın.)
look over
incelemek, kontrol etmek
The lawyers looked over the papers carefully before questioning the witness. (Theylooked them over carefully.)
 “Avukatlar tanıkları sorgulamadan önce evrakları dikkatlice incelediler.”
look up
Bir listenin içinde aramak
You've misspelled this word again. You'd better look it up.
 “Bu kelimeyi yine yanlış yazdın.Doğru yazılımına  baksan iyi olacak.”
make up
Bir hikaye veya yalan uydurmak
She knew she was in trouble, so she made up a story about going to the movies with her friends.
 “Başının belada olduğunun farkındaydı bu yüzden arkadaşlarıyla sinemaya gittiğini uydurdu.”
make out
Duymak, algılamak
He was so far away, we really couldn't make out what he was saying.
 “O kadar uzaktaydı  ki onun ne söylediğini duyamadık.”
pick out
Seçmek
There were three men in the line-up. Shepicked out the guy she thought had stolen her purse.
 “Sırada üç adam vardı.Cüzdanını çaldığını düşündüğü adamı seçti.”
pick up
Bir şeyi kaldırmak
The crane picked up the entire house. (Watch them pick it up.)
 “Vinç bütün evi havaya kaldırdı.”
point out
Dikkat çekmek, belirtmek
As we drove through Paris, Francoisepointed out the major historical sites.
 “Paris’ten arabayla geçerken, Francoise başlıca tarihi yerlere dikkatimizi çekti.”
put away
Saklamak
We put away money for our retirement. Sheput away the cereal boxes.
 “Paramızı emekliliğimiz için saklıyoruz.”
put off
Ertelemek
We asked the boss to put off the meeting until tomorrow. (Please put it off for another day.)
 “Patrondan toplantıyı yarına kadar ertelemesini rica ettik.”
put on
Giyinmek
put on a sweater and a jacket. (I put themon quickly.)
 “Bir süveter ve ceket giydim.”
put out
Söndürmek
The firefighters put out the house fire before it could spread. (They put it outquickly.)
 “İtfaiyeciler yangını, bütün evi sarmadan söndürdüler.”
read over
Dikkatli okumak
read over the homework, but couldn't make any sense of it.
 “Ödevi dikkatli okudum ama hiçbir şey anlamadım.”
set up
Düzenlemek, kurmak
My wife set up the living room exactly the way she wanted it. She set it up.
 “Karım sofrayı tam istediği gibi hazırladı.”
take down
Not etmek
These are your instructions. Write themdown before you forget.
 “Unutmadan bu bilgileri bir yere not et.”
take off
Kıyafet çıkarmak
It was so hot that I had to take off my shirt.
 “Hava öyle sıcaktı ki tişörtümü çıkartmak zorunda kaldım.”
talk over
tartışmak
We have serious problems here. Let's talkthem over like adults.
 “Yaşadığımız ciddi problemleri tıpkı bir yetişkin gibi tartışmalıyız.”
throw away
atmak
That's a lot of money! Don't just throw itaway.
 “Pahalı bir şey o! Sakın atma.”
try on
Kıyafet denemek
She tried on fifteen dresses before she found one she liked.
 “Beğendiği elbiseyi bulana kadar on beş tane kıyafet denedi.”
try out
denemek
tried out four cars before I could find one that pleased me.
 “İstediğim arabayı bulana kadar dört tane araba denedim.”
turn down
Bir şeyin sesini kısmak
Your radio is driving me crazy! Please turn itdown.
 “Radyonun yüksek sesi beni rahatsız ediyor.Lütfen biraz sesini kıs.”
turn down (2)
Reddetmek, geri çevirmek
He applied for a promotion twice this year, but he was turned down both times.
 “Bu yıl iki kez terfi etmek için talepte bulundu ama her defasında geri çevrildi.”
turn up
Bir şeyin sesini yükseltmek
Grandpa couldn't hear, so he turned up his hearing aid.
 “Büyük babam duyamadığı için kulaklığının sesini açtı.”
turn off
Elektriği kapamak
We turned off the lights before anyone could see us.
 “Kimse bizi görmeden ışığı söndürdük.”
turn off (2)
Mide bulandırmak, tiksindirmek
It was a disgusting movie. It really turnedme off.
 “O kadar kötü filmdi ki midem bulandı.”
turn on
Elektriği açmak
Turn on the CD player so we can dance.
 “CD çaları açta dans edelim.”
use up
boşaltmak
The gang members used up all the money and went out to rob some more banks.
 “Gangsterler bütün parayı boşalttılar ve birkaç banka daha soymak için gittiler.”

Inseperable (ayrılmaz) Phrasal Verbs
Transitive (Geçişli)


Aşağıdaki phrasal verbs ‘ ler ile asıl eylem cümlede birlikte yer aldığı edatlardan (veya diğer kısımlardan)  ayrılamaz :"Who will look after my estate when I'm gone" "Ben yokken evime kim bakacak?"
Fiil
Anlam
Örnek
call on
Ezbere okumak
The teacher called on students in the back row.
(Öğretmen arka sıradaki öğrencilerin isimlerini ezbere söyledi.)
 
call on (2)
Ziyaret etmek
The old minister continued to call on his sick parishioners.
 “Eski başkan, hasta kilise cemiyeti üyelerini ziyaret etmeye devam etti.”
get over
Bir hastalığı atlatmak veya bir hayal kırıklığının üstesinden gelmek
got over the flu, but I don't know if I'll ever get over my broken heart.
 “Nezleyi atlattım ama kırılan kalbimi onarabilecek miyim, hiç bilmiyorum.”
go over
Yeniden incelemek, gözden geçirmek
The students went over the material before the exam. They should have gone over it twice.
 “Öğrenciler sınavdan önce konuları tekrar gözden geçirdiler. İki kez bakmalıydılar..”
go through
tüketmek
They country went through most of its coal reserves in one year. Did hego through all his money already?
 “Ülkeleri, bir yıl içinde en çok, kömür rezervlerini tüketti.
Bütün parasını şimdiden harcadı mı?”
look after
İlgilenmek, bakmak
My mother promised to look aftermy dog while I was gone.
 “Annem ben yokken köpeğime bakacağına söz verdi.”
look into
Araştırmak, incelemek
The police will look into the possibilities of embezzlement.
 “Polis zimmete para geçirme olasılıklarını araştıracak.”
run across
rastlamak
ran across my old roommate at the college reunion.
 “Eski oda arkadaşımla kolej yemeğinde karşılaştım.”
run into
Karşılaşmak, rast gelmek
Carlos ran into his English professor in the hallway.
 “Carlos İngilizce profesörüyle koridorda karşılaştı.”
take after
benzemek
My second son seems to take afterhis mother.
 “Ortanca oğlum annesine benziyor.”
wait on
Servis yapmak
It seemed strange to see my old boss wait on tables.
 “Eski patronumu masalara servis yaparken görmek çok tuhaftı.”

Üç Kelimeden Oluşan Phrasal Verbs (Geçişli)

Aşağıdaki phrasal verbs ‘ ler de üç kısım göreceksiniz : "My brother dropped out of school before he could graduate." “ Erkek kardeşim mezun ola
madan okulu bıraktı.”
Fiil
Anlam
Örnek
break in on
Bir sohbeti bölmek
I was talking to Mom on the phone when the operator broke in on our call.
 “Operatör konuşmamızı kestiği zaman telefonda annemle konuşuyordum.”
catch up with
Yakın olmak
After our month-long trip, it was time tocatch up with the neighbors and the news around town.
 “Aylar süren yolculuğumuzdan sonra, komşulara ve kasaba çevresine yakın olup onlardan haber almanın vakti gelmişti.”
check up on
İncelemek, kontrol etmek
The boys promised to check up on the condition of the summer house from time to time.
 “Çocuklar yazlığa zaman, zaman bakmak için söz verdiler.”
come up with
Bağışta bulunmak
After years of giving nothing, the old parishioner was able to come up with a thousand-dollar donation.
 “Eski kilise cemiyeti üyesi bin dolarlık bir bağış yaptı. Yıllardır hiçbir bağışta bulunmamıştı.”
cut down on
Kesmek, azaltmak
We tried to cut down on the money we were spending on entertainment.
 “Eğlenceye harcadığımız parayı azaltmaya çalıştık.”
drop out of
Sınıfta kalmak
I hope none of my students drop out ofschool this semester.
 “Umarım öğrencilerimin hiç biri bu sömestr sınıfta kalmaz.”
get along with
İyi anlaşmak
I found it very hard to get along with my brother when we were young.
 “Erkek kardeşimle anlaşmak, küçükken daha zordu.”
get away with
Bir işten sıyrılmak
Janik cheated on the exam and then tried to get away with it.
 “Janik sınavda kopya çektiği halde bu işten sıyrılmaya çalıştı.”
get rid of
kurtulmak
The citizens tried to get rid of their corrupt mayor in the recent election.
 “Vatandaşlar son seçimlerde fırsatçı belediye başkanından kurtulmaya çalıştı.”
get through with
bitirmek
When will you ever get through with that program?
 “Bu programı ne zaman bitiriceksin?”
keep up with
Geri kalmamak
It's hard to keep up with the Joneses when you lose your job!
look forward to
Dört gözle beklemek
I always look forward to the beginning of a new semester.
 “Yeni sömestrin başlamasını her zaman dört gözle beklerim.”
look down on
Hor görmek, küçümsemek
It's typical of a jingoistic country that the citizens look down on their geographical neighbors.
Komşularını, tipik ırkçı ülke vatandaşları küçümserler.
look in on
Birini ziyaret etmek
We were going to look in on my brother-in-law, but he wasn't home.
 “Kayınbiraderimi ziyaret edecektik ama evde yoktu.”
look out for
Önce davranmak, tahmin etmek
Good instructors will look out for early signs of failure in their students
 “İyi eğitimciler öğrencilerinin yapacakları hataları önceden görürler.”
look up to
Saygı göstermek
First-graders really look up to their teachers.
 “Eski nesil, öğretmenlerine gerçekten saygı gösterirler.”
make sure of
Doğrulamak, emin olmak
Make sure of the student's identity before you let him into the classroom.
 “Öğrencilerinizi sınıfa almadan önce, kimliklerinin doğru olduğundan emin olun.”
put up with
Hoşgörü göstermek
The teacher had to put up with a great deal of nonsense from the new students.
 “Öğretmen yeni öğrencilerin bütün saçmalıklarını hoş görmek zorunda kaldı.”
run out of
tükenmek
The runners ran out of energy before the end of the race.
 “Koşucuların dirençleri, yarışın sonuna gelmeden tükenmişti.”
take care of
İlgilenmek, sorumlu olmak
My oldest sister took care of us younger children after Mom died.
 “Ablam, annem öldükten sonra bize, daha küçük çocuklara baktı.”
talk back to
Kaba bir şekilde cevap vermek
The star player talked back to the coach and was thrown off the team.
think back on
Yad etmek, anmak
I often think back on my childhood with great pleasure.
 “Çocukluğumu sık, sık büyük bir mutlulukla anarım.”
walk out on
Terk etmek, başından atmak
Her husband walked out on her and their three children.
 “Kocası onu ve üç çocuğunu terketti.”

Intransitive (Geçişsiz) Phrasal Verbs 
Aşağıdaki phrasal verbs ‘ ler nesne almazlar. "Once you leave home, you can never really go back again." “Evden bir kez ayrılırsan, bir daha asla geri dönemezsin.”
Fiil
Anlam
Örnek
break down
bozulmak
That old Jeep had a tendency to break down just when I needed it the most.
 “Eski cipim, ona en ihtiyacım olduğu zamanda bozuldu.”
catch on
tutmak
Popular songs seem to catch on in California first and then spread eastward.
 “Popüler şarkılar önce California da tutar daha sonra doğuya doğru yayılır.”
come back
Geri dönmek
Father promised that we would never come back to this horrible place.
 “Babam, bu berbat yere bir daha dönmeyeceğimize söz verdi.”
come in
girmek
They tried to come in through the back door, but it was locked.
 “Arka kapıdan girmeyi denediler ama kapı kilitliydi.”
come to
Şuuru yerine gelmek
He was hit on the head very hard, but after several minutes, he started to come to again.
 “Kafasını çok kötü çarptı ama birkaç dakika sonra bilinci yerine gelmeye başladı.”
come over
Ziyaret etmek
The children promised to come over, but they never do.
 “Çocuklar ziyaret edeceklerine söz verdiler ama hiç gelmiyorlar.”
drop by
Habersiz ziyaret etmek
We used to just drop by, but they were never home, so we stopped doing that.
 “Eskiden habersiz uğrardık ama onları hiç evde bulamazdık bu yüzden artık gitmiyoruz.”
eat out
Yemek için  dışarıya çıkmak
When we visited Paris, we loved eating outin the sidewalk cafes.
 “Paris’e gittiğimizde kaldırım kafelerinde yemek yemeye bayılırdık.”
get by
Hayatını sürdürmek
Uncle Heine didn't have much money, but he always seemed to get by without borrowing money from relatives.“Heine amcanın çok fazla parası yoktu ama o, akrabalarından borç almadan da her zaman hayatını sürdürürdü.”
get up
kalkmak
Grandmother tried to get up, but the couch was too low, and she couldn't make it on her own.
"Büyükannem ayağa kalkmaya çalıştı ama kanepe çok alçak olduğu için kendi başına kalkamadı."
go back
Geri dönmek
It's hard to imagine that we will ever go back to Lithuania.
 “Litvanya’ya bir daha geri dönemeyeceğimizi düşünmek çok zor.”
go on
Devam etmek
He would finish one Dickens novel and then just go on to the next.
 “Dickens romanının birini bitirir, hemen bir sonrakine devam ederdi.”
go on (2)
Olmak, meydana gelmek
The cops heard all the noise and stopped to see what was going on.
 “Polisler bütün gürültüyü duydu ve neler olduğuna bakmak için durdu.”
grow up
büyümek
Charles grew up to be a lot like his father.
 “Charles tıpkı babası gibi olmak için büyüdü.”
keep away
Uzak durmak
The judge warned the stalker to keep awayfrom his victim's home.
 “Yargıç, suçluyu kurbanın evinden uzak durması için ikaz etti.”
keep on (with gerund)
Devam etmek
He tried to keep on singing long after his voice was ruined.
“Sesini iyice kaybetmeye başladıktan sonra bile şarkı söylemeye devam etmeye çalıştı.”
pass out
bayılmak
He had drunk too much; he passed out on the sidewalk outside the bar.
 “Öyle çok içmişti ki barın önündeki kaldırıma düşüp bayıldı.”
show off
Gösteriş yapmak
Whenever he sat down at the piano, we knew he was going to show off.
 “Piyanonun başına ne zaman otursa, gösteriş yapacağını bilirdik.”
show up
Varmak, ortaya çıkmak
Day after day, Efrain showed up for class twenty minutes late.
(Efrain ardı ardına derse yirmi dakika geç kalıyordu.)
wake up
Uyanmak
woke up when the rooster crowed.
 “Horoz öttüğünde uyandım.”

LİSTE 2VerbMeaningExample
ask someone outinvite on a dateBrian asked Judy out to dinner and a movie.
ask aroundask many people the same questionasked around but nobody has seen my wallet.
add up to somethingequalYour purchases add up to $205.32.
back something upreverseYou'll have to back up your car so that I can get out.
back someone upsupportMy wife backed me up over my decision to quit my job.
blow upexplodeThe racing car blew up after it crashed into the fence.
blow something upadd airWe have to blow 50 balloons up for the party.
break downstop functioning (vehicle, machine)Our car broke down at the side of the highway in the snowstorm.
break downget upsetThe woman broke down when the police told her that her son had died.
break somethingdowndivide into smaller partsOur teacher broke the final project downinto three separate parts.
break inforce entry to a buildingSomebody broke in last night and stole our stereo.
break into somethingenter forciblyThe firemen had to break into the room to rescue the children.
break something inwear something a few times so that it doesn't look/feel newI need to break these shoes in before we run next week.
break ininterruptThe TV station broke in to report the news of the president's death.
break upend a relationshipMy boyfriend and I broke up before I moved to America.
break upstart laughing (informal)The kids just broke up as soon as the clown started talking.
break outescapeThe prisoners broke out of jail when the guards weren't looking.
break out insomethingdevelop a skin conditionbroke out in a rash after our camping trip.
bring someone downmake unhappyThis sad music is bringing me down.
bring someone upraise a childMy grandparents brought me up after my parents died.
bring something upstart talking about a subjectMy mother walks out of the room when my father brings up sports.
bring something upvomitHe drank so much that he brought his dinner up in the toilet.
call aroundphone many different places/peopleWe called around but we weren't able to find the car part we needed.
call someone backreturn a phone callcalled the company back but the offices were closed for the weekend.
call something offcancelJason called the wedding off because he wasn't in love with his fiancé.
call on someoneask for an answer or opinionThe professor called on me for question 1.
call on someonevisit someoneWe called on you last night but you weren't home.
call someone upphoneGive me your phone number and I will callyou up when we are in town.
calm downrelax after being angryYou are still mad. You need to calm downbefore you drive the car.
not care forsomeone/somethingnot like (formal)I don't care for his behaviour.
catch upget to the same point as someone elseYou'll have to run faster than that if you want to catch up with Marty.
check inarrive and register at a hotel or airportWe will get the hotel keys when we check in.
check outleave a hotelYou have to check out of the hotel before 11:00 AM.
checksomeone/somethingoutlook at carefully, investigateThe company checks out all new employees.
check outsomeone/somethinglook at (informal)Check out the crazy hair on that guy!
cheer upbecome happierShe cheered up when she heard the good news.
cheer someone upmake happierI brought you some flowers to cheer youup.
chip inhelpIf everyone chips in we can get the kitchen painted by noon.
clean something uptidy, cleanPlease clean up your bedroom before you go outside.
come acrosssomethingfind unexpectedlycame across these old photos when I was tidying the closet.
come apartseparateThe top and bottom come apart if you pull hard enough.
come down withsomethingbecome sickMy nephew came down with chicken pox this weekend.
come forwardvolunteer for a task or to give evidenceThe woman came forward with her husband's finger prints.
come fromsomewhereoriginate inThe art of origami comes from Asia.
count onsomeone/somethingrely onI am counting on you to make dinner while I am out.
cross something outdraw a line throughPlease cross out your old address and write your new one.
cut back onsomethingconsume lessMy doctor wants me to cut back onsweets and fatty foods.
cut something downmake something fall to the groundWe had to cut the old tree in our yarddown after the storm.
cut ininterruptYour father cut in while I was dancing with your uncle.
cut inpull in too closely in front of another vehicleThe bus driver got angry when that carcut in.
cut instart operating (of an engine or electrical device)The air conditioner cuts in when the temperature gets to 22°C.
cut something offremove with something sharpThe doctors cut off his leg because it was severely injured.
cut something offstop providingThe phone company cut off our phone because we didn't pay the bill.
cut someone offtake out of a willMy grandparents cut my father off when he remarried.
cut something outremove part of something (usually with scissors and paper)cut this ad out of the newspaper.
dosomeone/somethingoverbeat up, ransack (Br.E., informal)He's lucky to be alive. His shop was done over by a street gang.
do something overdo again (N.Amer.)My teacher wants me to do my essayover because she doesn't like my topic.
do away withsomethingdiscardIt's time to do away with all of these old tax records.
do something upfasten, closeDo your coat up before you go outside. It's snowing!
dress upwear nice clothingIt's a fancy restaurant so we have todress up.
drop backmove back in a position/groupAndrea dropped back to third place when she fell off her bike.
drop in/by/overcome without an appointmentI might drop in/by/over for tea sometime this week.
dropsomeone/somethingofftake someone/something somewhere and leave them/it thereI have to drop my sister off at work before I come over.
drop outquit a class, school etcdropped out of Science because it was too difficult.
eat outeat at a restaurantI don't feel like cooking tonight. Let's eat out.
end upeventually reach/do/decideWe ended up renting a movie instead of going to the theatre.
fall apartbreak into piecesMy new dress fell apart in the washing machine.
fall downfall to the groundThe picture that you hung up last night fell down this morning.
fall outseparate from an interiorThe money must have fallen out of my pocket.
fall out(of hair, teeth) become loose and unattachedHis hair started to fall out when he was only 35.
figure something outunderstand, find the answerI need to figure out how to fit the piano and the bookshelf in this room.
fill something into write information in blanks (Br.E.)Please fill in the form with your name, address, and phone number.
fill something outto write information in blanks (N.Amer.)The form must be filled out in capital letters.
fill something upfill to the topI always fill the water jug up when it is empty.
find outdiscoverWe don't know where he lives. How can we find out?
find something outdiscoverWe tried to keep the time of the party a secret, but Samantha found it out.
get somethingacross/overcommunicate, make understandableI tried to get my point across/over to the judge but she wouldn't listen.
get along/onlike each otherI was surprised how well my new girlfriend and my sister got along/on.
get aroundhave mobilityMy grandfather can get around fine in his new wheelchair.
get awaygo on a vacationWe worked so hard this year that we had to get away for a week.
get away withsomethingdo without being noticed or punishedJason always gets away with cheating in his maths tests.
get backreturnWe got back from our vacation last week.
get something backreceive something you had beforeLiz finally got her Science notes backfrom my room-mate.
get back at someoneretaliate, take revengeMy sister got back at me for stealing her shoes. She stole my favourite hat.
get back intosomethingbecome interested in something againI finally got back into my novel and finished it.
get on somethingstep onto a vehicleWe're going to freeze out here if you don't let us get on the bus.
get over somethingrecover from an illness, loss, difficultyI just got over the flu and now my sister has it.
get over somethingovercome a problemThe company will have to close if it can'tget over the new regulations.
get round tosomethingfinally find time to do (N.Amer.:get around to something)I don't know when I am going to get round to writing the thank you cards.
get togethermeet (usually for social reasons)Let's get together for a BBQ this weekend.
get upget out of bedgot up early today to study for my exam.
get upstandYou should get up and give the elderly man your seat.
give someone awayreveal hidden information about someoneHis wife gave him away to the police.
give someone awaytake the bride to the altarMy father gave me away at my wedding.
give something awayruin a secretMy little sister gave the surprise partyaway by accident.
give something awaygive something to someone for freeThe library was giving away old books on Friday.
give something backreturn a borrowed itemI have to give these skates back to Franz before his hockey game.
give inreluctantly stop fighting or arguingMy boyfriend didn't want to go to the ballet, but he finally gave in.
give something outgive to many people (usually at no cost)They were giving out free perfume samples at the department store.
give something upquit a habitI am giving up smoking as of January 1st.
give upstop tryingMy maths homework was too difficult so Igave up.
go after someonefollow someoneMy brother tried to go after the thief in his car.
go after somethingtry to achieve somethingwent after my dream and now I am a published writer.
go against someonecompete, opposeWe are going against the best soccer team in the city tonight.
go aheadstart, proceedPlease go ahead and eat before the food gets cold.
go backreturn to a placeI have to go back home and get my lunch.
go outleave home to go on a social eventWe're going out for dinner tonight.
go out with someonedateJesse has been going out with Luke since they met last winter.
go over somethingreviewPlease go over your answers before you submit your test.
go overvisit someone nearbyI haven't seen Tina for a long time. I think I'll go over for an hour or two.
go without somethingsuffer lack or deprivationWhen I was young, we went withoutwinter boots.
grow apartstop being friends over timeMy best friend and I grew apart after she changed schools.
grow backregrowMy roses grew back this summer.
grow upbecome an adultWhen Jack grows up he wants to be a fireman.
grow out ofsomethingget too big forElizabeth needs a new pair of shoes because she has grown out of her old ones.
grow into somethinggrow big enough to fitThis bike is too big for him now, but he should grow into it by next year.
hand something downgive something used to someone elsehanded my old comic books down to my little cousin.
hand something insubmitI have to hand in my essay by Friday.
hand something outto distribute to a group of peopleWe will hand out the invitations at the door.
hand something overgive (usually unwillingly)The police asked the man to hand overhis wallet and his weapons.
hang instay positive (N.Amer., informal)Hang in there. I'm sure you'll find a job very soon.
hang onwait a short time (informal)Hang on while I grab my coat and shoes!
hang outspend time relaxing (informal)Instead of going to the party we are just going to hang out at my place.
hang upend a phone callHe didn't say goodbye before he hung up.
holdsomeone/somethingbackprevent from doing/goingI had to hold my dog back because there was a cat in the park.
hold something backhide an emotionJamie held back his tears at his grandfather's funeral.
hold onwait a short timePlease hold on while I transfer you to the Sales Department.
hold ontosomeone/somethinghold firmly using your hands or armsHold onto your hat because it's very windy outside.
holdsomeone/somethinguprobA man in a black mask held the bank upthis morning.
keep on doingsomethingcontinue doingKeep on stirring until the liquid comes to a boil.
keep something fromsomeonenot tellWe kept our relationship from our parents for two years.
keepsomeone/somethingoutstop from enteringTry to keep the wet dog out of the living room.
keep something upcontinue at the same rateIf you keep those results up you will get into a great college.
let someone downfail to support or help, disappointI need you to be on time. Don't let medown this time.
let someone inallow to enterCan you let the cat in before you go to school?
look aftersomeone/somethingtake care ofI have to look after my sick grandmother.
look down onsomeonethink less of, consider inferiorEver since we stole that chocolate bar your dad has looked down on me.
look forsomeone/somethingtry to findI'm looking for a red dress for the wedding.
look forward tosomethingbe excited about the futureI'm looking forward to the Christmas break.
look into somethinginvestigateWe are going to look into the price of snowboards today.
look outbe careful, vigilant, and take noticeLook out! That car's going to hit you!
look out forsomeone/somethingbe especially vigilant forDon't forget to look out for snakes on the hiking trail.
look something overcheck, examineCan you look over my essay for spelling mistakes?
look something upsearch and find information in a reference book or databaseWe can look her phone number up on the Internet.
look up to someonehave a lot of respect forMy little sister has always looked up to me.
make something upinvent, lie about somethingJosie made up a story about why we were late.
make upforgive each otherWe were angry last night, but we made up at breakfast.
make someone upapply cosmetics toMy sisters made me up for my graduation party.
mix something upconfuse two or more thingsmixed up the twins' names again!
pass awaydieHis uncle passed away last night after a long illness.
pass outfaintIt was so hot in the church that an elderly lady passed out.
pass something outgive the same thing to many peopleThe professor passed the textbooks outbefore class.
pass something updecline (usually something good)passed up the job because I am afraid of change.
pay someone backreturn owed moneyThanks for buying my ticket. I'll pay youback on Friday.
pay for somethingbe punished for doing something badThat bully will pay for being mean to my little brother.
pick something outchoosepicked out three sweaters for you to try on.
pointsomeone/somethingoutindicate with your fingerI'll point my boyfriend out when he runs by.
put something downput what you are holding on a surface or floorYou can put the groceries down on the kitchen counter.
put someone downinsult, make someone feel stupidThe students put the substitute teacherdown because his pants were too short.
put something offpostponeWe are putting off our trip until January because of the hurricane.
put something outextinguishThe neighbours put the fire out before the firemen arrived.
put somethingtogetherassembleI have to put the crib together before the baby arrives.
put up withsomeone/somethingtolerateI don't think I can put up with three small children in the car.
put something onput clothing/accessories on your bodyDon't forget to put on your new earrings for the party.
run intosomeone/somethingmeet unexpectedlyran into an old school-friend at the mall.
run oversomeone/somethingdrive a vehicle over a person or thingI accidentally ran over your bicycle in the driveway.
run over/throughsomethingrehearse, reviewLet's run over/through these lines one more time before the show.
run awayleave unexpectedly, escapeThe child ran away from home and has been missing for three days.
run outhave none leftWe ran out of shampoo so I had to wash my hair with soap.
send something backreturn (usually by mail)My letter got sent back to me because I used the wrong stamp.
set something uparrange, organizeOur boss set a meeting up with the president of the company.
set someone uptrick, trapThe police set up the car thief by using a hidden camera.
shop aroundcompare pricesI want to shop around a little before I decide on these boots.
show offact extra special for people watching (usually boastfully)He always shows off on his skateboard
sleep overstay somewhere for the night (informal)You should sleep over tonight if the weather is too bad to drive home.
sort something outorganize, resolve a problemWe need to sort the bills out before the first of the month.
stick to somethingcontinue doing something, limit yourself to one particular thingYou will lose weight if you stick to the diet.
switch something offstop the energy flow, turn offThe light's too bright. Could you switch itoff.
switch something onstart the energy flow, turn onWe heard the news as soon as weswitched on the car radio.
take after someoneresemble a family membertake after my mother. We are both impatient.
take something apartpurposely break into piecesHe took the car brakes apart and found the problem.
take something backreturn an itemI have to take our new TV back because it doesn't work.
take offstart to flyMy plane takes off in five minutes.
take something offremove something (usually clothing)Take off your socks and shoes and come in the lake!
take something outremove from a place or thingCan you take the garbage out to the street for me?
take someone outpay for someone to go somewhere with youMy grandparents took us out for dinner and a movie.
tear something uprip into piecestore up my ex-boyfriend's letters and gave them back to him.
think backremember (often + to, sometimes + on)When I think back on my youth, I wish I had studied harder.
think something overconsiderI'll have to think this job offer overbefore I make my final decision.
throw somethingawaydispose ofWe threw our old furniture away when we won the lottery.
turn something downdecrease the volume or strength (heat, light etc)Please turn the TV down while the guests are here.
turn something downrefuseturned the job down because I don't want to move.
turn something offstop the energy flow, switch offYour mother wants you to turn the TV offand come for dinner.
turn something onstart the energy, switch onIt's too dark in here. Let's turn some lights on.
turn something upincrease the volume or strength (heat, light etc)Can you turn the music up? This is my favourite song.
turn upappear suddenlyOur cat turned up after we put posters up all over the neighbourhood.
try something onsample clothingI'm going to try these jeans on, but I don't think they will fit.
try something outtestI am going to try this new brand of detergent out.
use something upfinish the supplyThe kids used all of the toothpaste up so we need to buy some more.
wake upstop sleepingWe have to wake up early for work on Monday.
warmsomeone/somethingupincrease the temperatureYou can warm your feet up in front of the fireplace.
warm upprepare body for exerciseI always warm up by doing sit-ups before I go for a run.
wear offfade awayMost of my make-up wore off before I got to the party.
work outexercisework out at the gym three times a week.
work outbe successfulOur plan worked out fine.
work something outmake a calculationWe have to work out the total cost before we buy the house.

LİSTE 3 


act up (no object): misbehave (for people); not work properly (for machines).

"The babysitter had a difficult time. The children acted up all evening."

"I guess I'd better take my car to the garage. It's been acting up lately."

act like (inseparable): behave in a way that's like _____ .

"What's wrong with Bob? He's acting like an idiot."

Note: This phrasal verb is very informal.

add up (1. no object): logically fit together.

"His theory is hard to believe, but his research adds up."

Note: This phrasal verb is often negative.

"His theory seems, at first, to be plausible, but the facts in his research don't add up."

add up (2. separable): find the total.

"What's the total of those bills? Could you add them up and see?"

add up to (inseparable): to total.

"The bills add up to $734.96. That's more than I expected!"

ask out (separable): ask for a date.

"Nancy has a new boy friend. Joe asked her out last night."

back down (no object): not follow a threat.

"Tom was going to call the police when I told him I'd wrecked his car, but he backed down when I said I'd pay for the damages."


back off (no object): not follow a threat.

"Tom was ready to call the police when I told him I'd wrecked his car, but he backed off when I said I'd pay for the damages."

back up (1. no object): move backward; move in reverse.

"You missed the lines in the parking space. You'll have to back up and try again."

"The people waiting in line are too close to the door. We won't be able to open it unless they back up."

back up (2. separable): drive a vehicle backwards (in reverse).

"You're too close! Back your car up so I can open the garage door."

back up (3. separable): confirm a story, facts, or information.

"If you don't believe me, talk to Dave. He'll back me up."

back up (4. separable): make a "protection" copy to use if there are problems with the original.

"When my computer crashed, I lost many of my files. It's a good thing I backed them up."

beg off (no object): decline an invitation; ask to be excused from doing something.

"At first Lily said she would be at the party. Later she begged off."

blow up (1. separable): inflate.

"We needs lots of balloons for the party. Will you blow them up?"

blow up (2. separable): explode; destroy by exploding.

A: "That old building really came down quickly!"
B: "That's because the construction company used dynamite to blow it up."blow up (3. no object): suddenly become very angry.

"When I told Jerry that I'd had an accident with his car, he blew up."

bone up on (inseparable): review / study thoroughly for a short time.

"If you're going to travel to Peru, you'd better bone up on your Spanish."

break down (1. separable): separate something into component parts.

"We spent a lot of money at the supermarket. When we broke the total cost down, we spent more on cleaning supplies than food."

break down (2. no object): stop working / functioning.

"Sharon will be late for work today. Her car broke down on the freeway."

break in (1. often no object; with an object, break into--inseparable): enter by using force (and breaking a lock, window, etc.)

"Jane's apartment was burglarized last night. Someone broke in while Jane was at the movies." / "Somebody broke into Jane's apartment while she was at the movies.

break in (2. separable): wear something new until it's / they're comfortable.

"These are nice shoes, but they're too stiff. I hope it doesn't take too long to break them in."

break in (3. separable): train; get someone / something accustomed to a new routine.

"I hope I can learn my new job quickly. The manager hasn't scheduled much time for breaking me in."

break up (1. no object): disperse; scatter.

"What time did the party break up last night?"
break up (2. usually no object; with an object, break up with [inseparable)]):
end a personal relationship.

"Tim and Julie aren't going steady any more. They got really angry with each other and broke up."

"Have you heard the news? Julie broke up with Tim!"

"I'm sorry to hear that their marriage broke up. I'm sure the divorce will be difficult for the children."

bring / take back (separable): return something.

"Yes, you can borrow my pen, don't forget to bring it back to me when you're finished."

"This book is due tomorrow. I guess I should take it back to the library."

bring off (separable): accomplish something difficult; accomplish something people had considered impossible or unlikely.

"No one thought Chuck could get an A in that course, but he brought it off. "

bring up (1. separable): mention (as a topic of discussion).

"We planned to discuss overtime pay in the meeting. Why didn't someone bring that topic up?"

bring up (2. separable): raise; rear.

"Lucy's parents died when she was a baby. Her grandparents brought her up."

brush up on (inseparable): review / study thoroughly for a short time.

"If you're going to travel to Peru, you'd better brush up on your Spanish."

burn down (no object): become destroyed / consumed by fire.

Note: For upright things--trees, buildings, etc.--only.
"Lightning struck Mr. Kennedy's barn last night. It burned down before the fire fighters arrived."

burn up (1. no object): become destroyed / consumed by fire.

Note: For people and non-upright things only.

"All of Mr. Kennedy's hay burned up when his barn burned down."

burn up (2. separable): cause someone to become very angry.

"Did you hear how rudely Fred talked to me? That really burned me up!"

butt in (no object):
impolitely interrupt (a conversation, an action).

"Hey, you! Don't butt in! Wait for your turn!"

butter up (separable): praise someone excessively with the hope of getting some benefit.

"I guess Marty reall wants to be promoted. He's been buttering his boss up all week."


call off (separable): cancel something that has been scheduled.

"We don't have school today. The mayor called classes off because of the snow."

call on (inseparable): ask someone for an answer in class.

"I don't know why the teacher never calls on you. You always know the answer."

calm down (with or without an object; with an object, separable): become calm / less agitated or upset; help someone become calm / less agitated or upset.

"Why are you so upset? Suzie didn't intend to spill orange juice on you. Calm down!"

"I know Ralph is upset, but can you calm him down? He's making so much noise that he's irritating everyone in the office.
(not) care for (1. inseparable): like; want.

Note: This phrasal verb is usually negative, though it may be used affirmatively in questions.

A: "Would you care for something to drink? We have coffee, tea, or orange juice."

B: "Could I have water, please? I don't care for coffee, tea, or juice."

care for (2. inseparable): take care of; supply care to; attend / watch..

"Amy's father got out of the hospital last week. The family is caring for him at home."

catch on (no object): develop understanding or knowledge of something.

"Bill had never used a computer until he took this class, but he caught on very quickly and is now one of the best students."

catch up (with) (often without an object; with an object, inseparable): stop being behind.

"Terry stopped to rest for a few minutes. He'll catch up / catch up with us later."

check in(to) (inseparable): register for / at a hotel, conference, etc.; let someone know officially that you have arrived.

"My plane will arrive around 5:00 PM. I should be able to check into the hotel by 6:00 or 6:30."

"When you arrive at the convention, be sure to check in at the registration desk."

check off (separable): make a mark to indicate that something on a list has been completed.

"Here are the things you need to do. Please check each one off when you've finished it."


check out (of) (1. inseparable): follow procedures for leaving (a hotel, etc.)

"Don't forget to take your room key to the front desk when you check out (when you check out of the hotel)."

check out (2. separable): follow procedures for borrowing something (usually for a limited period of time).

"I'm sorry, but you can't take that encyclopedia home. The library won't allow you to check reference books out."

cheer up (separable): help someone feel less worried / depressed / sad.

"Suzie's brother was depressed about not getting a promotion, so she sent him a funny card to cheer him up."

chew out (separable): scold someone severely; berate.

"Tom's father was really angry when Tom didn't come home until 3:00 AM. He chewed Tom out and then said Tom had to stay at home for two weeks."

chicken out (no object): lose the courage or confidence to do something--often at the last minute.

"Sam said he was going to ask Lulu for a date, but he chickened out."

chip in (inseparable): contribute / donate (often money) to something done by a group.

"We're going to buy a birthday cake for our boss and I'm collecting donations. Do you want to chip in?"

clam up (inseparable): suddenly become quiet / refuse to talk about something.

"Lila wouldn't talk about the accident. When I asked her what happened, she clammed up."come across (inseparable): find (unexpectedly).

"I've lost my extra car keys. If you come across them while your're
cleaning the room, please put them in a safe place."

come down with (inseparable): become ill with _____ .

"George won't be at the office today. He came down with the flu over the weekend."

come to (1. inseparable): total.

"Your charges come to $124.38. Will you pay by check, in cash, or
with a credit card?"

come to (2. no object): regain consciousness.

"When I told Gina that she'd won a million dollars, she fainted. When she
came to, I told her it was a joke and she almost hit me!"

count on (inseparable): depend on; trust that something will happen or that someone
will do as expected.

"I'm counting on you to wake me up tomorrow. I know I won't hear the alarm."

cross out (separable): show that something written is wrong or unnecessary by making an X across it.

"We can't afford to buy everything on your shopping list, so I've crossed all the unnecessary things out."

cut back (on) (often without an object; with an object, cut back on [inseparable]): use less of something.

"You drink too much coffee. You should cut back."

"You should cut back on the amount of coffee that you drink."
do in (1. separable): cause to become very tired.

"Those three games of tennis yesterday afternoon really did me in. I slept for ten hours after I got home."

do in (2. separable): to kill; to murder.

"The said that the murdered man was done in between 10 and 11 o'clock last night."

do over (separable): do something again.

"Oh, no! I forgot to save my report before I turned the computer off! Now I'll have to do it over!"

drag on (no object): last much longer than expected or is necessary.

"I thought the meeting would be a short one, but it dragged on for more than three hours."

draw up (separable): create a formal document.

"The Ajax and Tip-Top Banks have decided to merge. Their lawyers will draw all the official documents up sometime this month."

drop off (separable): deliver something; deliver someone (by giving him/her a ride).

"Yes, I can take those letters to the post office. I'll drop them off as I go home from work."

"You don't have to take a taxi. You live fairly close to me, so I'll be happy to drop you off."

drop in (on) (inseparable): visit informally (and usually usually without scheduling a specific time).

"If you're in town next month, we'd love to see you. Please try to drop in. (Please try to drop in on us."

drop by (inseparable): visit informally (and usually without scheduling a specific time).

"If you're in town next month, we'd love to see you. Please try to drop by the house."

drop out (of) (inseparable): stop attending / leave school or an organization.

"No, Paul isn't at the university. He dropped out. / He dropped out of school."

draw out (separable): prolong something (usually far beyond the normal limits).

"I thought that speech would never end. The speaker could have said everything important in about five minutes, but he drew the speech out for over an hour!"

eat out (no object): have a meal in a restaurant.

"I'm too tired to cook tonight. Why don't we eat out?"

egg on (separable): urge / encourage greatly toward doing something (usually something negative).

"At first Bob and Chuck were just having a mild argument, but Bob's friends egged them on until they started fighting."

end up (1. no object): finally arrive at; arrive at an unexpected place.

"We got lost last night and ended up in the next town."

end up (2. no object): arrive somewhere as a result or consequence.

"You're working too hard. If you don't take it easy, you'll end up in the hospital!"

face up to (inseparable): admit to; take responsibility for.

"You can't pretend that you're doing OK in this course, Joe. Sooner or later, you'll have to face up to the fact that you're failing it."

fall through (no object): not happen. (Note: describes something that was planned but didn't happen.)

"We had originally intended to go to Mexico for our vacation, but our trip fell through when I got sick.
fall through (no object): not happen. (Note: describes something that was planned but didn't happen.)

"We had originally intended to go to Mexico for our vacation, but our trip fell through when I got sick."

feel up to (inseparable): feel strong enough or comfortable enough to do something.

"I know the accident was a terrible shock. Do you feel up to talking about it?"

figure out (1. separable): logically find the answer to a problem; solve a problem by thinking about it carefully.

"For a long time I couldn't understand the last problem, but I finally figured it out."

figure out (2. separable): understand why someone behaves the way she/he does.

"I can't figure Margie out. Sometimes she's very warm and friendly and sometimes she acts as if she doesn't know me."

fill in (1. separable): add information to a form.

"The office needs to know your home address and phone number. Could you fill them in on this form?"

fill in (on) (2. separable): supply information that someone doesn't know.

"I wasn't able to attend the meeting yesterday, but I understand that it was important. Could you fill me in? / Could you fill me in on what was discussed?"

fill in for (inseparable): temporarily do someone else's work; temporarily substitute for another person.

"Professor Newton is in the hospital and won't be able to teach for the rest of the term. Do you know who's going to fill in for her?"fill out (1. separable): complete a form by adding required information.

"Of course I completed my application! I filled it out and mailed it over three weeks ago!"

fill out (2. no object): become less thin; gain weight.

"Jerry used to be really skinny, but in the last year he's begun to fill out."

find out (about) (inseparable): learn / get information (about).

"I'm sorry that you didn't know the meeting had been canceled. I didn't find out (find out about it) myself until just a few minutes ago."

get across (separable): make something understood; communicate something understandably.

"Alan is really intelligent but sometimes he has problems getting his ideas across."

get along (with) (inseparable): have a friendly relationship (with); be friendly (toward).

"Why can't you and your sister get along? Everyone else gets along with her just fine!"

get around (1. inseparable): avoid having to do something.

"Teresa got around the required math classes by doing well on a math proficiency test."

get around (2. no object): move from place to place.

"She doesn't have a car. She gets around by bicycle, bus, or taxi."

get around to (inseparable): do something eventually.

"I really should wash the dishes, but I don't feel like it. Maybe I'll get around to them tomorrow morning."get by (no object): survive, financially, in a difficult situation.

"It's going to be hard to pay the rent now that you've lost your job, but somehow we'll get by."

get in (1. inseparable): enter a small, closed vehicle.

"I don't know where Carole was going. She just got in her car and drove away."

get in (2. no object): arrive.

"Do you know what time Fred's plane gets in?"

get on (inseparable): enter a large, closed vehicle.

"I'm sorry, but you're too late to say goodbye to Angela. She got on the plane about 20 minutes ago."

get off (1. inseparable): leave a large, closed vehicle.

"When you get off the bus, cross the street, turn right on Oak Street, and keep going until you're at the corner of Oak and Lincoln Boulevard."

get off (2. separable): be excused (for a period of time) from work, class, or other regularly scheduled activities.

"Some schools got President's Day off but ours didn't. We had classes as usual."

get off (3. separable): make it possible for someone to avoid punishment.

"Everyone knew he was guilty, but his lawyer was clever and got him off."

get out of (1. inseparable): leave a small, closed vehicle.

"There's something wrong with the garage door opener. You'll have to get out of the car and open it by hand."get out of (2. inseparable): escape having to do something.

"Lisa said she had a terrible headache and got out of giving her speech today."

get over (1. no object): finish. (Note: for individual activities, not ones that happen again and again.)

"What time do your classes get over?"

get over (2. inseparable): recover from an illness or painful experience.

"Katy was really upset when she failed the test. She thought she would never get over feeling so stupid."

get rid of (1. inseparable): dispose of; give away or throw away.

"That shirt is really ugly. Why don't you get rid of it?"

get rid of (2. inseparable): dismiss someone; fire someone from a job; cause someone to leave.

"The treasurer of the XYZ company was spending too much money so the company president got rid of him."

get up (usually no object; with an object, separable): leave bed after sleeping and begin your daily activities.

"You'll have to get up much earlier than usual tomorrow. We have to leave by no later than 6:00 AM."

"I know I won't hear the alarm tomorrow morning. Can you get me up at 6:00 AM?"

give up (1. separable): stop doing something (usually a habit).

"He knows smoking isn't good for his health, but he can't give it up."

give up (2. no object): decide not to try (unsuccessfully) to solve a problem.


A: "What's black and white and red all over?"
B: "I give up. What?"
A: "An embarrassed zebra!"

go out with (inseparable): have a date with.

"You went out with Sharon last night, didn't you?"

go with (1. no object): look pleasing together. (Note: for clothes, furniture, etc.)

"You should buy that shirt. It will go well with your dark brown suit."

go with (2. no object): date regularly and steadily.

"Is Gina going with Jim? I see them together all the time."

goof off (no object): be lazy; do nothing in particular.

A: "Do you have any special plans for your vacation?"
B: "No. I'm just going to stay home and goof off."

grow up (1. no object): spend the years between being a child and being an adult.

"Did you know that Frank grew up in Malaysia?"

grow up (2. no object): behave responsibly; behave as an adult, not a child.

A: "Lee really irritates me sometimes. He's really silly and childish."
B: "I agree. I wish he would grow up."

hand in (separable): submit homework, an assignment, etc.

"You'd better get started on your report. You know that you have to hand it in at 8:30 tomorrow morning!"

hand out (separable): distribute.

"Why don't you have a course description and list of assignments? The teacher handed them out on the first day of class."hang up (no object): end a phone conversation by replacing the receiver.

"I'd like to talk longer, but I'd better hang up. My sister needs to make a call."

have to do with (inseparable): be about.

"This class has to do with the behavior of people in groups."

hold up (1. separable): raise; lift to a higher-than-normal position.

"The winner of the race proudly held his trophy up for all to see."

hold up (2. separable): delay.

"I'm sorry I'm late. There was an accident on the freeway and traffic held me up."

hold up (3. separable): rob; threaten someone with harm unless he/she gives her/his money or other valuable things.

"Sarah is very upset. When she was walking home last night, two men held her up and took her purse and jewelry."

iron out (separable): mutually reach an agreement; mutually resolve difficulties

"Yes, I know we disagree on lots of things, Susan, but we can iron them out."

jack up (1. separable): raise / life by using a jack.

"We'll have to jack the back of the car up before we can change the tire."

jack up (2. separable): raise (used for prices).

"The car dealer bought my old Ford for $750 and jacked the price up to $1,500 when they sold it."

jump all over (inseparable): severely scold someone; berate someone.

"Arthur is really upset. His boss jumped all over him because he's been late for work three times this week."

keep on (1. inseparable--followed by an -ing verb): continue

"I'm not ready to stop yet. I think I'll keep on working for a while."

keep on (someone) (2. inseparable): continue to remind someone to do something until he/she does it (even if this irritates her/him).

"Bill's very forgetful. You'll have to keep on him or he'll never do all the things you want him to do."

kick out (separable): expel; force someone to leave because of his/her poor performance or unacceptable behavior.

"Jim's club kicked him out because he didn't pay his dues or come to meetings."

knock out (separable): make unconscious.

"The boxing match ended when one boxer knocked the other one out."

"That medicine really knocked me out. I slept for 14 hours straight!"

knock oneself out (separable): work much harder than normal or than what is expected.

"We completed the project on timebecause of Chuck. He knocked himself out to be sure we didn't miss the deadline."

lay off (separable): dismiss someone from a job because of lack of work or money (not because of poor performance)

"I feel really sorry Sally's family. Her father was laid off yesterday."

leave out (separable): forget; omit.

"Oh, no! When I made the list of those who attended the meeting, I left your name out!"let down (separable): disappoint.

"I know I let you down when I didn't do what I promised. I'm really sorry."

let up (no object): become less intense or slower.

"It's been raining hard for a long time. Will it ever let up?"

look back on (inseparable): remember; reflect on / consider something in the past.

"When they looked back on their many years together, they realized that their marriage had been a very happy one."

look down on (inseparable): hold in contempt; regard as inferior.

"It's not surprising that Fred has few friends. He seems to look down on anyone who doesn't like the same things that he does."

look forward to (inseparable): anticipate pleasantly; think about a pleasant thing before it happens

"I'm really looking forward to vacation. I can't wait for it to begin!"

look in on (inseparable): visit in order to check something's / someone's condition.

"My father just came home from the hospital. I plan to look in on him today after I finish work."

look into (inseparable): investigate / get more details about something.

"Someone said there was a meeting at 9:30 but I haven't heard anything about it. Shall I look into it?"

look like (inseparable): resemble (in appearance).

"Does he look like his father or his mother?"

look over (separable): check; review.

"I think I may have some typos in this report. Could you look it over?"

look up (1. separable): find something in a reference work.

"I'm sorry, but I don't know what that word means. I'll have to look it up."


look up (2. separable): find where someone lives or works and visit him/her.

"Thanks for giving me your brother's address. When I'm in Chicago next month, I'll be sure to look him up."

look up to (inseparable): respect.

"Everyone looks up to Joyce because she always makes time to help others."

luck out (no object): be unexpectedly lucky.

"Gloria was worried because she wasn't prepared to give a report at the meeting, but she lucked out because the meeting was postponed."

make fun of (inseparable): make jokes about (usually unkindly).

"I agree that Bob looks ridiculous since he shaved his head, but don't make fun of him. You'll hurt his feelings."

make up (1. separable): invent / create (imaginary) information.

"Judy's story is hard to believe. I'm sure she made it up."

make up (2. separable): compensate for something missed or not done by doing extra or equivalent work.

"I'm sorry I missed the test. May I make it up?"

make up (with) (3. inseparable): re-establish a friendly relationship by admitting guilt.

"Jack and his girlfriend were very angry with each other, but last night they finally made up."

"Jack and his girlfriend were very angry with each other, but last night they finally made up with each other."

make out (separable): see / hear something well enough to understand what it means. (Note: often negative.)

"Ruth's writing is very small. I almost need a magnify glass to make it out."

"What were the last two examples that he gave? I couldn't make them out."

make for (1. inseparable): go to or toward.

"Her teen-aged children are always hungry. As soon as they arrive home from school, they make for the refrigerator."

make for (2. inseparable): result in; cause.

"Many hands make for light work. (If many people work together, there's less work for everyone.)"

mark up (separable): increase the price (for resale).

"Mrs. White's import shop is profitable because she buys things inexpensively and then marks them up."

mark down (separable): reduce the price (as an incentive to buy).

"These shoes were really a bargain! The store marked them down by 40%!"

mix up (separable): cause to become confused.

"I didn't complete the assignment because I didn't know how. The directions mixed me up."

nod off (no object): fall sleep (usually unintentionally).

"The speech was so boring that several people in the audience nodded off before it was finished."

pan out (no object): succeed; happen as expected (for plans). (Note: almost always negative when in statements.)

"I'll be here next week after all. My trip to Chicago didn't pan out."

pass away (no object): die.

"I was very sorry to hear that your grandfather passed away."

pass out (1. no object): faint; lose consciousness.

"When Ella heard that she'd won a million dollars, she was so shocked that she passed out."

pass out (2. separable): distribute.

"Everyone in the room needs one of these information sheets. Who will help me pass them out?"

pick out (separable): choose; select.

"Billy's grandmother especially liked her birthday card because Billy had picked it out himself."

pick up (1. separable): lift; take up.

"Those books don't belong on the floor. Will you help me pick them up?"

pick up (2. separable): arrange to meet someone and give her/him a ride.

"Of course we can go there together. What time should I pick you up?"

pick up (3. separable): get; buy.

"The children just drank the last of the milk. Could you pick some more up on your way home this evening?"

pick up (4. separable): refresh; revitalize.

"He was feeling a little tired, so he drank a glass of orange juice. It picked him up enough to finish his work."

pick on (inseparable): bully; intentionally try to make someone upset.

"You should be ashamed of teasing your little brother, Bob! Pick on someone your own size!"

pitch in (no object): help; join together to accomplish something.

"We'll be finished soon if everyone pitches in."

pull over (no object): drive a vehicle to the side of the rode.

"When the policeman indicated that I should pull over, I knew he was going to give me a ticket."

put away (separable): return something to the proper place.

"I just took these clothes out of the dryer. Will you help me put them away?"

put off (1. separable): postpone; delay; avoid

"I can't put this work off any longer. If I don't do it soon, it'll be impossible to finish it in time."

"When will Mr. Smith agree to a meeting? I keep asking for an appointment, but he keeps putting me off."

put on (1. separable): begin to wear; don.

"It's a little bit chilly outside. You'd better put a sweater on."

put on (2. separable): try to make someone believe something that is ridiculous or untrue.

"Don't believe a word of what Jim was saying. He was just putting us on."

put (someone) out (separable): inconvenience someone.

"I hate to put you out, but I need a ride to the train station and hope you can take me."

put up (1. separable): return something to the proper place.

"Your toys are all over the floor, Timmy. Please put them up."

put up (2. separable): provide someone with a place to sleep.

"There's no need for you to check into a hotel. I'll be happy to put you up."

put up with (inseparable): tolerate.

"It's really important to come to work on time. The boss won't put up with tardiness."

put back (separable): return something to the proper place.

"I've finished with these books. Do you want me to put them back on the shelves?"

rip off (separable): cheat; take advantage of; charge too much.

"Don't even think about buying a car there. They'll rip you off."

round off (separable): change from a fraction to the nearest whole number.

"Round all prices off to the closest whole-dollar amounts. For example, round $33.73 off to $34.00."

run into (inseparable): meet by chance.

"Yesterday at the supermarket, Jan ran into her former roommate. Before yesterday, they hadn't seen each other for nearly five years."

run out of (inseparable): use the last of.

"On the way home from work, Art ran out of gas."

set up (separable): make arrangements for something.

"You'll see Mr. Thomas tomorrow. I've set a meeting up for 9:30 AM."

set back (1. separable): cause a delay in scheduling.

"We've had some problems with the project that have set us back at least two days . We'll give you a progress report tomorrow."set back (2. separable): cost.

"I wonder how much Bill's new car set him back?"

slip up (no object): make a mistake.

"You slipped up here. The amount should be $135.28, not $132.58."

stand out (no object): be noticeably better than other similar people or things.

"Good job, Ann! Your work really stands out!"

stand up (1. no object): rise to a standing position.

"When the Chairperson entered the room, everyone stood up."

stand up (2. separable): make a date but not keep it.

"Angela was supposed to go to the dance with Fred, but she stood him up and went with Chuck instead."

show up (1. no object): arrive; appear.

"The boss was very upset when you didn't show up for the meeting. What happened?"

show up (2. separable): do a noticeably better job (often unexpectedly) than someone else.

"Everyone thought Marsha would win, but Jean did. Actually, Jean really showed Marsha up."

stand for (1. no object): represent.

"These letters seem to be an abbreviation. Do you know what they stand for?"

stand for (2. inseparable): tolerate; permit (usually negative).

"I'm not surprised that Mrs. Johnson rejected your report. She won't stand for shoddy work."


take after (inseparable): resemble; favor (in appearance).

Note: used for people.

"Both my sister and I take after our father."

take / bring back (separable): return.

"This book is due tomorrow. I guess I should take it back to the library."

"Yes, you can borrow my pen, but don't forget to bring it back to me when you're finished."

take care of (1. inseparable): provide care for; watch one's health.

"Lois has been taking care of her father since he returned home from the hospital."

"You've been working too hard lately. You'd better take care of yourself!"

take care of (2. ineparable): make arrangements (for something to happen); take responsibility for.

"Will you take care of making reservations for our flight to Boston?"

take off (1. separable): remove (something you're wearing).

"Please take your hat off when you go inside a building."

take off (2. no object): leave; depart (often suddenly or quickly).

"Was something wrong with Jill? She took off without saying goodbye."

"When does your plane take off?"

take off (3. separable): make arrangements to be absent from work.

"Susan isn't here today. She's taking today and tomorrow off."take up (separable): begin (a hobby or leisure-time activity).

A: "Do you like to ski?"
B: "I've never been skiing, but I think I'd like to take it up."

tell (someone) off (separable): speak to someone bluntly and negatively, saying exactly what she/he did wrong.

"Julie was really angry at Bob; she told him off in front of all of us."

tick off (1. separable): irritate someone; make someone upset or angry.

"It really ticks her off when someone is late for an appointment."

tick off (2. separable): show that something has been completed by putting a tick (check) beside it.

"Here are the things you need to do. Tick each one off when you finish it."

throw away (separable): discard; put in the garbage.

"You shouldn't throw those newspapers away; they're recyclable."

throw out (1. separable): discard; put in the garbage.

"This food smells bad. You'd better throw it out."

throw out (2. separable): forcibly make someone leave (usually because of bad behavior).

"Those people are drunk and making everyone uncomfortable. The manager should throw them out."

throw up (usually no object; with an object, separable): vomit.

"Paul was so nervous about his job interview that he threw up just before he left for it."

try on (separable): wear something briefly to check its fit, how it looks, etc.

"I'm not sure that jacket is large enough. May I try it on?"
try out (separable): use a machine briefly to determine how well it works.

"I really like the way this car looks. May I try it out?"

try out (for) (inseparable): try to win a place on a team or other organization.

"I know you want to be on the football team. Are you going to try out?"

"If you like to sing, you should try out for the choir.

turn around (1. usually no object): move so that you are facing the opposite direction.

"Everyone turned around and stared when I entered the meeting late."

turn around (2. separable): move so that someone / something is facing the opposite direction.

"I don't want this chair facing the window. Will you help me turn it around?"

turn around (3. separable): make changes so that something that was unprofitable is profitable.

"The company was doing poorly until it hired a new president. He turned it around in about six months and now it's doing quite well."

turn down (1. separable): decrease the volume.

"Your music is giving me a headache! Please turn it down or use your headphones!"

turn down (2. separable): refuse.

"I thought I could borrow some money from Joe, but when I asked, he turned me down."

turn in (1. separable): give / deliver / submit to someone.

"I've written my report, but I haven't turned it in."turn in (2. no object): go to bed.

"I'm pretty tired. I guess I'll turn in."

turn in (3. separable): report or deliver wrongdoers to the authorities.

"Two days after the robbery, the thieves turned themselves in."

turn off (1. separable): stop by turning a handle or switch.

"I'm cold. Do you mind if I turn the air conditioner off?"

turn off (2. separable): bore; repel (very informal).

"That music turns me off. Please play something else!"

turn on (1. separable): start by turning a handle or switch.

"It's cold in here. I'm going to turn the heater on"

turn on (2. separable): interest very much; excite (very informal).

"What kind of music turns you on?"

turn up (1. separable): increase the volume.

"I can barely hear the TV. Can you turn it up a little?"

turn up (2. no object): appear unexpectedly.

"We were all surprised when Pam turned up at the party. We didn't even know she was in town."

wait on (1. inseparable): serve (usually customers in a restaurant, shop, etc.)

"I want to make a complaint. The person who just waited on me was very impolite."

wait for (inseparable): wait until someone / something arrives or is finished with something else.

"When will Kenny be finished with work? I've been waiting for him for almost an hour!"

"I'm tired of waiting for the bus. I guess I'll take a taxi instead."

wake up (1. no object): stop sleeping.

"I usually wake up around 5:00 AM each day."

wake up (2. separable): rouse someone; cause someone to stop sleeping.

"I have an important meeting tomorrow and I'm afraid I won't hear my alarm. Will you wake me up at 6:00 AM?"

watch out for (inseparable): be careful of; beware of.

"There's a school at the end of this block. Watch out for children crossing the street."

"If you take that road, watch out for ice during the winter."

wear out (1. separable): wear something / use something until it can no longer be worn / be used.

"I need a new pencil sharpener. I wore this one out."

"I suppose I should get some new shoes. I've almost worn this pair out."

wear out (2. separable): cause to become exhausted; cause to become very tired.

"I had four different meetings today. They wore me out."

"I suppose I should get some new shoes. I've almost worn this pair out."

work out (1. no object): exercise (usually in a gym, etc.) to build muscles, body tone, etc.

"Instead of eating lunch on Monday, Wednesday, and Friday, Sheila goes to the recreation center to work out."

work out (2. separable): solve a problem / resolve a difficult situation (usually by working together).

"I know we disagree on many points, but I believe we can work things out."

wrap up (1. no object): wear enough clothes to keep warm.

"It's really cold today. Be sure you wrap up when you leave the house."

wrap up (2. separable): finish something; bring something to a conclusion.

"We've been talking about the problem for nearly three hours.
I hope we'll be able to wrap the discussion up soon."

write down (separable): record something in writing.

"Could you tell me your e-mail address again? I want to write it down."

write up (separable): record; report in writing.

"You'll need to make a report on your business meetings. Be sure you write them up as soon as possible after you return from your trip."

zonk out (no object): fall asleep quickly because of exhaustion.

"I intended to go shopping after work, but I was so tired that I zonked out as soon as I got home."phrasal verbler, phrasal verbs, phrasal verbs sözlüğü, phrasal verb listesi, phrasal verbs list, phrasal verbs listesi

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

1den 1000e ingilizce sayılar

İNGİLİZCE 1'DEN 1000'E (BİRDEN BİNE) KADAR OLAN SAYILAR ingilizce rakamların yazılışı için burayı takip edebilirsiniz. İngilizce 1'den 1000'e Sayılar İngilizce 1'den 10'a (Birden Ona) Kadar Olan Sayılar 1 : one 2 : two 3 : three 4 : four 5 : five 6 : six 7 : seven 8 : eight 9 : nine İngilizce 10'dan 50'ye (Ondan Elliye) Kadar Olan Sayılar 10 : ten 11 : eleven 12 : twelve 13 : thirteen 14 : fourteen 15 : fifteen 16 : sixteen 17 : seventeen 18 : eighteen 19 : nineteen 20 : twenty 21 : twenty one 22 : twenty two 23 : twenty three 24 : twenty four 25 : twenty five 26 : twenty six 27 : twenty seven 28 : twenty eight 29 : twenty nine 30 : thirty 31 : thirty one 32 : thirty two 33 : thirty three 34 : thirty four 35 : thirty five 36 : thirty six 37 : thirty seven 38 : thirty eigth 39 : thirty nine 40 : forty 41 : forty-one 42 : forty-two 43 : forty-three 44 : forty-four 45 : forty-five 46 : forty-six 47

ingilizce rakamların yazılışı

İngilizce Rakamların Yazılışı Merhaba sevgili arkadaşlar, bu yazımızda sizler için ingilizce rakamların yazılışını paylaşıyoruz. Pratik olarak çalışmak (daha çok genç kardeşlerimiz için) küçük kâğıtların ön yüzüne sayısını, arkasına da yazılışını yazarak kendinize ezber kartları oluşturabilirsiniz. İngilizce Rakamların Yazılışı Şimdi de 1 den 1000e kadar ingilizce rakamları ve yazılışını paylaşalım. İNGİLİZCE 1'DEN 1000'E (BİRDEN BİNE) KADAR OLAN SAYILAR İngilizce 1'den 1000'e rakamların yazılışı İngilizce Rakamların Yazılışı İngilizce 1'den 10'a (Birden Ona) Kadar Olan rakamların yazımı 1 : one 2 : two 3 : three 4 : four 5 : five 6 : six 7 : seven 8 : eight 9 : nine İngilizce 10'dan 50'ye (Ondan Elliye) Kadar Olan sayıların  yazılışı 10 : ten 11 : eleven 12 : twelve 13 : thirteen 14 : fourteen 15 : fifteen 16 : sixteen 17 : seventeen 18 : eighteen 19 : nineteen 20 : twenty 21 : twenty one 22 : twenty tw

İngilizce Sayılar, Rakamlar

Bir dili öğrenmeye başlarken, ilk olarak, tanışma cümleleri , zamirler , iyelik belirten sıfatlar, çoğul-tekil yapıları, haftanın günleri, ülke isimleri ve bunun gibi bir çok yapılar öğrenilir ve bolca örnekler yapılarak bu yapıların iyice pekiştirilmesi sağlanır. Süreç içerisinde dil ile ilgili “zamanlar” ve bazı temel dilbilgisi kalıpları öğrenildikten sonra değişik aktivitelerle kelimeler ve yapılar tam olarak kavranmış olur. Tekrarlar ve akılda kalıcı yöntemler, çözülen örnekler, sıkça sözlük karıştırmak etkili tekniklerdir. Biz bu teknikleri zaman içerisinde uygulamaya çalışacağız. Bu girişten sonra İngilizcede var olan sayıları öğrenmeye başlayabiliriz. İngilizcede sayılarla ilgili söylenebilecek en temel şey şudur: ilk 20 sayıyı öğrenilir ve diğer bütün sayılar, bu sayıların üzerine inşa edilir. Ekleme: İngilizce sayılar hakkında anlamakta zorluk çekenler için, kolay, pratik ve eğlenceli bir blog gördüm. Sizlerle paylaşmak istiyorum. İngilizce Sayılar   bağlantısına